ระบบการให้ความช่วยเหลือ: กรณีศึกษาจาก Assumption University

 
image

image

image

image

image

image

วิทยากรจากกิจการนักศึกษาจาก ABAC หลายคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ที่นี่มีสำนักงานรองอธิการบดี ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาตั้งอยู่ (ส่วนใหญ่ใช้คำว่า สำนักงานอธิการบดี)

Sports and Physical Fitness Center

Financial and Scholarship Division

Student Personality and Campus Life Center

สำนักงานกิจการนักศึกษา ABAC รับผิดชอบรายวิชาสอนด้วย 2 วิชา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน นั่นคือวิชาคุณธรรมจริยธรรม และรายวิชา Community Service and Learning Service

Experiential Learning: หน่วยงานที่จัดหางานให้นักศึกษา ประสานงานกับศิษย์ หรือบริษัทห้างร้านมาพูดหรือรับนักศึกษาเข้าทำงาน

สรุปแล้วโครงการของ ABAC มีลักษณะหรือโครงสร้างการทำงานที่อาจแตกต่างกับมหาวิทยาลัยของรัฐและของม.อ.เองค่อนข้างมาก เน้นการทำงานที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และเรื่องของหางานทำให้นักศึกษา แต่วิธีคิดผมคิดว่าไม่ต่างกันมาก นั่นคือเราต้องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมไปออกไปรับใช้สังคม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ ส่วนวิธีการอาจมีความแตกต่างกันบ้าง แล้วแต่มหาวิทยาลัยไหนต้องเน้นจุดใด และข้อจำกัดของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน

อัตลักษณ์สถาบันคืออะไร เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าม.อ.เรามีอัตลักษณ์อะไรบ้าง core value ของคำว่า PSU (Professionalism, Social responsibility, Unity)  สามารถจะสื่อออกมาไปสู่พฤติกรรมของนักศึกษาที่จบจากม.อ.ได้หรือไม่อย่างไร

4 Self concepts of student development framework

  1. Self awareness: student should be able to know themselves, why they come to this campus, what are the purposes of their life. etc.
  2. Self exploration: once they know who they are, then they should explore the world by themselves. No one can change their life except by themselves. This is about self study. In this world, students should be independent.
  3. self enrichment: As it is said by Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. This is exactly right what self enrichment means.
  4. self offering: students use and employ their knowledge to others, to community, to the nation as a whole.

 

AU Care:

relationship building การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษามาใหม่

data collecting การรวบรวมข้อมูลนักศึกษาใหม่ ต้องได้ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด

detection and prevention การตรวจสแกนข้อมูลนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด เรื่องสภาพจิต นักศึกษาที่ปัญหาต่าง ๆ จบรายการนี้มหาวิทยาลัยพอจะได้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการติดต่อดูแลต่อไป ขั้นตอนนี้เรียกว่าการคัดกรองข้อมูลนักศึกษา ตรวจสอบสมรถนะทางร่างกายของนักศึกษาทุกคนด้วย

need assessment การให้ควาช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาบางคน นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา คุยแบบเจาะลึกโดยละเอียด มหาวิทยาลัยสามารถทราบข้อมูลในรายละเอียดจากเด็กทุกคนทุกรายละเอียด และสามารถนำมาต่อยอดได้

talent discovery การส่งเสริมความสามารถเฉพาะของนักศึกษาแต่ละคนได้เลย

 

First Year Experience Program (FYEP)

The program should be comprehensive, intentional, integrated, flexible, sytematic, organisationally horizontal, and student centered.

กิจกรรมนี้เหมาะมากที่เรานำมาใช้เป็นกิจกรรมสำหรับการรับน้องใหม่ แนวคิดที่เรากำลังผลักดันการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์พอจะมองเห็นภาพคร่าว ๆ ว่าเราจะนำกิจกรรมอะไรเข้ามา implement ได้บ้าง ต้องศึกษาในรายละเอียดจาก ABAC โดยตรง ในแนวคิดที่เราต้องการพัฒนาการกระบวนการรับน้องแบบใหม่หรือเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้นำแนวคิดลดความรุนแรง มีการประกวดการรับน้อง และการประชุมเชียร์ แต่ยังอยู่ภายใต้กรอบเดิมอยู่อีก เพราะยังหารูปแบบใหม่ที่ต่างไปต่างไปกรอบเดิมไม่ได้ พอได้ฟังกรณีจาก  ABAC แล้วรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่น่าจะนำมาปรับใช้กับเราได้บ้าง อาจไม่ทั้งหมดก็ได้ แต่เห็นถึงความแตกต่าง และเป็นเชิงสร้างสรรค์จริง ๆ ด้วย เป็นจังหวะเหมาะพอดิบพอดีที่เราจะได้นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ในเดือนมีนาคมปีหน้านี้

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

อ. ปิยะ (ZEN) 098 808 9399 – possiblezen@yahoo.com

Intensive English (Basic English, English 1, 2, 3,4)

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องผ่านการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Basic English แต่ถ้าดีแล้ว ไม่ต้องเรียนแล้ว และนักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษสี่รายวิชาถึงจะผ่านหรือจบการศึกษาได้ หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยกิจการนักศึกษา

English for All: เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคน การพัฒนาภาษาอังกฤษ 7 ขั้นตอน ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเอง (โดยท่านอธิการบดี) ดำเนินการโดยกิจการนักศึกษาโดยตรง หลักสูตรนี้เน้นการทำกิจกรรมมากกว่ามาเน้นเรื่องไวยกรณ์ ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน activity-based teaching approach

Week 1: Building up confidence เน้นการละลายพฤติกรรม เปิดทัศนคติที่ดีต่อภาษา

Week 2: listening comprehension ฟังจากอินเทอร์เน็ต

week 3: career planning วางแผนอาชีพตั้งแต่ปีหนึ่ง เป็นศัพท์เกี่ยวกับงานต่าง ๆ

week 4: phonetics and pronunciation

week 5: creative writing

week 6: presentation ฝึกการนำเสนอในห้องเรียนก่อน สร้างความมั่นใจในห้องเรียนกันก่อนที่จะไปในสัปดาห์สุดท้าย

Week 7: news reading studio experience โดยใช้คลิปของคณะนิเทศศาสตร์ ผู้เรียนนำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาอ่านข่าว ออกอากาศผ่านยูทูป

เรื่องนี้น่าจะเหมาะสำหรับสถาบันภาษาฯ ที่เรากำลังพัฒนาในขณะนี้ ครั้งแรกเริ่มจากนักศึกษาน้อยมาก ตอนนี้มีน.ศ. 200 คนต่อภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์แค่  3 แต่มี trainers ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ก่อนเรียนมีการสอบ  pretest อยากทำกิจกรรมนี้มากเลยนะ เพราะน.ศ.เราขณะนี้มีทักษะทางภาษาอังกฤษน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เป็นลบต่อภาษาอังกฤษด้วย เมื่อเขาจบไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว เขาต้องประสบความยากลำบากต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในโลกแห่งอนาตต การเรียนที่ไม่เน้นไวยกรณ์มากมาย เน้นความสนุกแต่ได้สาระ ไอเดียร์ของอัสสัมชัญน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ม.อ.เรานำมาพิจารณาทำ กลับไปนี้สงสัยเราต้องทำรายละเอียด พูดคุยกับทีมงานว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้าง จริง ๆ แล้วเราไม่ได้ต้องเป็นที่ลงมือทำเอง แต่เป็นเพียงผู้เริ่มต้น นำไอเดียร์ที่มีอยู่มาสร้างกรอบการทำงาน จากนั้นมาประชุมกับทีมงาน เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันภาษาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จริง ๆ แล้วอัสสัมชัญก็ดำเนินการโดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเช่นกัน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s