Student Development for Global Citizenship


image

ช่วงบ่ายของวันแรกของการเข้าอบรมรมนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นบน.) วันที่ 14 ธ.ค. 58 เป็นการบรรยายจาก Ms. Angela Pok ซึ่งเป็นอาจารย์จาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของมาเลเซีย และมีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานกิจการนักศึกษามาก โดยที่นี่เขาไม่ได้เรียกว่า Student Affairs แต่เขาเรียกว่า Student Experience แทน เพราะเขาให้เหตุผลว่า Student Affairs นั้นคงอาจเกี่ยวข้องเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาเท่านั้น แต่เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปการให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก

เป้าหมายนั่นก็คือเพื่อใฟ้นักศึกษาสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอนได้อย่างมีความสุข

กระบวนการดูแลนักศึกษาให้เป็นตามเป้าหมายนั้นย่อมมีหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นอาจารย์สอนในหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งหมดต้องเห็นไปในทางเดียวกัน
บทบาทของผู้บริหารเองทำหน้าที่บูรณาการกับเนื้อหาผ่านกระบวนการทำงานกิจกรรมต่าง ๆ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพราะความรู้ไม่ได้มาจากห้องเรีบน หรืออาจารย์สอนเท่านั้น

Global citizenship เน้นการเข้าใจผู้อื่นให้มาก (แต่ต้องรู้จักตัวเองก่อน) ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างให้ได้ ให้นศ.ได้สัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงให้มาก อยู่กับปัญหาให้ได้ work-integrated learning เป็นสิ่งสำคัญมาก

อย่างไรก็ตามทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนศ.ก็ละเลยไม่ได้ ซึ่งได้แก่การมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถพูดโน้มน้าวได้ เห็นช่องว่างของการสื่อสารและสามารถเติมเต็มได้ ทักษะการจัดการ และการเป็นผู้นำ ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่กองกิจฯ ต้องตระหนัก ถ้าคิดว่ายังไม่มีก็ต้องฝึก หรือเรียนรู้ต่อไป

Student Service –> Student Affairs –> Student Experience

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s