อาจารย์มหาวิทยาลัยควรมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง

จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 21 พ.ย. 58 พูดถึงภารหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประเด็นที่น่าสนใจจากที่ประชุมดังนี้

  1. หน้าที่หลักคือการสอนนักศึกษาเป็นหลักอยู่แล้ว และการทำวิจัย และทำเรื่องการบริการวิชาการ นี่คือกรอบเดิมที่เราคุ้นเคยกัน แม้ว่าช่วงหลังม.อ.ให้ความสำคัญเรื่องการทำวิจัยของอาจารย์ทุกคน แต่อาจารย์ใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง ช่วยกันบ่มเพาะอาจารย์ใหม่ อาจารย์สามารถเลือก track ของอาจารย์เองว่าจะเลือกเป็นอาจารย์เน้นการสอน หรือเน้นการทำวิจัย และควรมีค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล การส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการก็เป็นเรื่อสำคัญมาก เพื่อหาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์ความรู้
  2. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจพูดถึงเรื่องอาจารย์ในโลกปัจจุบันต้องสามารถเชื่อมโยงกับ real sectors หมายถึงอาจารย์ต้องมีบทบาทที่ทำงานร่วมกับชุมชน สังคม โรงงาน บริษัท หรือภาคการผลิตด้วย ในลักษณะของการทำงานร่วมกัน การทำนักศึกษาได้สัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วย ไม่เช่นนั้นอาจารย์ก็จะเน้นเฉพาะเรื่องของตำรา ทฤษฎีเท่านั้น ขาดการเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง วิธีคิดนี้เป็นวิธีการคิดแบบใหม่ เพราะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดัง ๆ ของโลก มีการทำงานในลักษณะนี้
  3. ประเด็นที่ท่านศ.ดร.ปราณี อภิปรายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น เราคงได้รับรู้ข่าวสารที่อาจารย์กระทำอะไรที่ไม่สมควร
  4. transformation  การเปลี่ยนแปลงของตัวอาจารย์เป็นสิ่งจำเป็น สามารถทำงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การที่จะเชื่อมโยงกับสังคมหรือโลกแห่งความเป็นจริง
  5. ระบบ Professional Learning Community ส่งเสริมให้อาจารย์เกิดการเรียนรู้ในระหว่างอาจารย์ด้วยกัน collective leadership for change อาจารย์เองต้องรวมตัวในการพัฒนาด้วยกัน สร้างระบบ coaching ให้เกิดขึ้น ดูเหมือนคล้าย ๆ กับ ระบบ mentoring ที่ม.อ.กำลังดูเรื่องระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
  6. ศ.จิระ อยากให้ม.อ.ลองศึกษาระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทปูนซีเมนท์ไทย ธนาคารกสิกร เป็นต้น ว่าองค์กรนี้วางแผนและมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s