ผลจากที่ประชุมคณบดีเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาเขตตรัง

3.1_แผนยุทธศาสตร์ใหม่

ที่ประชุมคณบดีในครั้งนี้มีวาระที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการสื่อสารไปยังประชาคมให้รับทราบ ผมจึงได้สรุปการประชุมตรงนี้

  1.  พรบ.ของมอ. ที่กำลังจะคลอดออกมานั้น แน่นอนแล้วว่ามอ.จะไม่มีคำว่าวิทยาเขตเป็นนิติบุคคล หมายถึงมอ.ยังเป็นนิติบุคคลเดียวเหมือนเดิม โดยแต่ละวิทยาเขตมีผู้บริหารสูงสุดคือรองอธิการบดีวิทยาเขต ท่านอธิการบดีแจ้งว่าจะสามารถนำพรบ.มอ.เข้าที่ประชุมสนช.ประมาณเดือนมกราคม 59 และน่าจะประกาศใช้จริงได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 59 นั่นคือมอ.เราต้องออกนอกระบบช่วงเวลาที่ประกาศใช้พรบ.ใหม่ เราคงต้องเตรียมตัวสำหรับการการออกนอกระบบ
  2. นโยบายยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดีชูศักดิ์ที่ได้ผ่านความคิดเห็นจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมครั้งนี้ได้ประกาศใช้อย่างจริงจัง พร้อมกับได้มอบหมายให้ทุกคณะหน่วยงานพยายามขับเคลื่อนเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกองกิจการนักศึกษา คงต้องทำแผนการทำงานต้องอิงแผนของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตปัตตานีมาเป็นตัวนำทางด้วย และอาจเสริมในรายละเอียดของกองฯ เข้าไป สังเกตว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศในครั้งนี้มีรายละเอียดมากขึ้น มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น สามารถนำไปสูการปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ช่วงวันที่ 12-13 พ.ย. 58 กองฯ กำลังจะทบทวนแผนเก่า และเตรียมทำแผนใหม่พอดี ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุด ทุกหน่วยงานต้องนำเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนให้มากที่สุด สำหรับกลไกเรื่องการขับเคลื่อนในองค์กรนั้นต้องเป็นไปตามแผนของหน่วยงานนั้น ๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s