สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 55

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มจ. มอ. ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

 

ผมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อย “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นนานาชาติ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ที่วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ที่ประชุมมีการพูดหลายเรื่อง แต่ที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจมากที่สุดคือ

 1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เป็นอย่างมาก
 2. กลยุทธ์การเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างอาเซียนอื่น ๆ
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นคงให้ความสำคัญกับประเทศอาเซียนทางตอนบน (ลาว เวียดนาม และพม่า) ขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนตอนล่าง (มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์)

รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

มอ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนดังนี้

 1. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
 2. การพัฒนานักศึกษา
 3. การพัฒนาการเรียนการสอน
 4. การพัฒนาการวิจัย
 5. การพัฒนากระบวนการด้านวิเทศสัมพันธ์
 • เราจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาชาวต่างประเทศให้มากขึ้นอย่างไร ควรมีการจัดทำแผนงานที่ชัดเจนว่าเราต้องการเพิ่มปีละจำนวนเท่าไร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กล่าวว่า เรื่องของความนานาชาติ ไม่ควรจะแยกส่วนออกไปต่างหาก ควรมีการบูรณาการเข้าไปสู่ในกระบวนการปกติของการทำงานภายในคณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร วิชาการ การวางแผน การประกันคุณภาพ การพัฒนานักศึกษา เป็นต้น โดยวิเทศสัมพันธ์เป็นเพียงเครื่องมือการเข้าถึงเท่านั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง “กองวิเทศสัมพันธ์” ขึ้นมารองรับกิจการด้านนี้แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2555
 • การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา และอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนก็เป็นโจทย์ที่ต้องทำกันต่อไป บางคณะส่งอาจารย์ไปอบรมการสอนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แต่สถาบันภาษาก็เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมให้คณะที่ต้องการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ระบบเอกสารและระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยยังเป็นภาษาไทยอยู่ ทำให้ไม่เอื้อต่อชาวต่างประเทศ ระบบป้ายประกาศต่าง ๆ ก็ควรเปลี่ยนด้วย
 • อธิการบดีมข. แนะนำว่าการใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับสมาชิกในองค์กรที่ดีมากทีเดียว
 • มข. จัดหลักสูตรภาษาไทยให้นักศึกษาลาว 1 ปีก่อนเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย
 • คณะมส. เป็นคณะหลักในการดูแลเรื่องความพร้อมของภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน
 • มข. จัดโครงการ CapacityBuilding Project ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้รับประกาศนียบัตร และตอนท้ายของโครงการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • คณะมส. มข. เรียกหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพราะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอยู่แล้ว โดยวิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • เราจะทำอย่างไรให้มีการสอนน้อยลง แต่นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้น
 • คณะมส.มข. จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน เป็นการบริการวิชาการ เน้นผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก เสร็จแล้วมีการมอบประกาศนียบัตร
 • คณะมส.มข. จะเปิดสอนหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเร็ว ๆ นี้
 • สถาบันภาษารับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต้องเรียนผ่าน 4 modules (1. listening Speaking 2. Reading 3. Writing 4. Self Access Learning โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มหาวิทยาลัยซื้อ Google App สามารถเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ)
 • มข.จะเปิดรายวิชา International Experience จำนวน 3 หน่วยกิต (3×45= 135 ชั่วโมง) ซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ไม่ได้สังกัดคณะใดคณะหนึ่ง เป็นเวลาเลือกเสรี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มข. แต่ให้นักศึกษาไปเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาก โดยคณะเปิดรายวิชานี้ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงปิดภาคการศึกษา ไปเรียนรู้ยังมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เช่น UniSZA หรือ UniMAP โดยให้มีอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาจากคณะหนึ่งคน และจากมหาวิทยาลัยจากมาเลเซียอีกหนึ่งคน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิต หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษามาเลเซีย และสุดท้ายนักศึกษาต้องนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และตัดเกรดออกมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s