การนำ wiki มาปรับใช้ในการเรียนการสอน

 

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น แม้กระทั่งรัฐบาลปัจจุบันยังมีนโยบายแจก tablet ฟรีให้แก่นักเรียนเลย การเรียนการสอนในยุคนี้คงไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม หรือมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเท่านั้น การนำคอมพิวเตอร์ยังสามารถให้ผู้เรียนเรียนรุ้ได้ตลอดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ตามความสะดวกของผู้เรียน การปฏิสัมพันธ์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองในลักษณะ one to one, one to many, many to one, or many to many ระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งค่าได้หมดเลย ที่สำคัญการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือ collaborative learning ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากเป็นสร้างองค์ความรู้ด้วยกันเองยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย สร้างทักษะทางสังคมที่ดีได้อีกด้วย

วันนี้ได้อ่านบทความวิจัยเรื่องหนึ่งชื่อว่า Building a Networked Environment in Wikis: The Evolving Phase of Collaborative Learning in a Wikibook Project เขียนโดย Hong Lin และ Kathleen Kelsey ซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองสมัยเรียนอยู่ที่ Oklahoma State University ผุ้วิจัยให้นักศึกษาทำโครงงาน Wikibook ผ่าน http://www.mediawiki.org โดยมอบหมายให้แต่ละทีมเขียนบทความร่วมกัน เมื่อมีใครสักคนเขียนขึ้นไป จะมีเพื่อนในกลุ่มมาช่วยกันปรับแก้ให้ถูกต้องมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาษา รูปแบบ เป็นต้น เป็นการสร้างบรรยากาศในเรียนนอกห้องเรียนระหว่างเพื่อนด้วยกัน อ่านดูแล้วชอบกิจกรรมในลักษณะนี้มากเลย

แต่เมื่อมาคิดดูอีกที นี่มันสังคมอเมริกันที่มีวัฒนธรรมในการเรียนที่แตกต่างจากเมืองไทย ความรับผิดชอบของผู้เรียนสูงมาก และทำงานกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ มาก หากผมจะนำเทคนิคนี้มาปรับใช้ในห้องเรียนที่ผมสอน ไม่แน่ใจจะสามารถใช้ได้หรือไม่ แต่ก็น่าลอง เนื่้อหาอาจไม่ต้องเข้มข้นเหมือนเขา แต่เน้นกระบวนการจัดการความรู้ เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

บดินทร์ แวลาเตะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s