TRANSITIONAL PERIOD: ความอดทนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใส

วันที่ 17 ธันวาคม 2554

Transitional Period: ความอดทนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใส

อันเนื่องมาจากสถานการณ์จากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจากตัวเลขของสมศ. ที่วัดระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนในภาคบังคับ โดยดูจากคะแนนสอบ O-NET ล่าสุด จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่รั้งอันดับสุดท้ายของประเทศ รองมาจากนราธิวาส และยะลา ดูเหมือนว่าการศึกษาของภาคใต้ตอนล่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองมาตลอด การศึกษากำลังถูกจับเป็นตัวประกัน และถูกทรมานอย่างไม่มีทางเลือก

เชื่อกันว่าการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ให้มนุษย์เป็นมนุษย์มากขึ้น คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น การพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ต้องเกิดขึ้นจากการพัฒนาการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากที่สุด การที่รัฐบาลได้ตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พันธกิจส่วนหนึ่งก็คือเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่นี้ด้วย สมัยที่ผมเป็นนักศึกษาที่นี่สัดส่วนของนักศึกษาจากพื้นที่น้อยมาก การสอบเข้าเรียนต่อที่มอ.ปัตตานียากมากที่นักเรียนจากพื้นที่จะสอบแข่งขันกับนักเรียนจากพื้นที่อื่นของประเทศไทย ซึ่งต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก

คลื่นใหม่ของความเปลี่ยนแปลง: ความคาดหวังกับความจริง

หากมองถึงสัดส่วนของนักศึกษาที่มอ.ปัตตานีในขณะนี้ นักศึกษาที่มาจากพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเกือบสองในสามของนักศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้อาจมีคำอธิบายได้หลายเหตุผล จำนวนมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษามากขึ้นด้วย และเหตุผลหนึ่งก็คือพ่อแม่ที่อยู่นอกพื้นที่เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ จึงส่งผลให้นักศึกษาในพื้นที่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น มองในเชิงปริมาณแล้ว เราก็ต้องยอมรับว่ากระแสความตื่นตัวที่นักเรียนจากในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น นอกจากความเปลี่ยนแปลงด้าน demography ของนักศึกษาแล้ว อาจารย์หลายท่านก็คงได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือเรื่องคุณภาพทางวิชาการของนักศึกษาค่อนข้างอ่อน ความคาดหวังหรือความเคยชินของอาจารย์ที่เคยสอนนักศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับดีในอดีต อาจไม่ประสบปัญหาหรือเกิดอาการที่ “ผิดหวัง” เล็กน้อยที่เนื้อหาที่เคยสอนเมื่อหลายปีก่อน แต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ต้องอาศัยความอดทนในการอธิบายมากขึ้น นักศึกษาทำข้อสอบได้น้อยลง เป็นต้น

แต่ผมเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้สมาชิกในองค์กรต้องมี “ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิม” ผมขอใช้คำว่าขณะนี้ เรากำลังมาถึง “ช่วงเปลี่ยนผ่าน” ของสังคมที่นี่ เป็นช่วงที่ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคอง ยอมแลกกับความเหนื่อยล้า ต้องอดทน เพราะเราเชื่อในปรัชญาการศึกษาที่สามารถสร้างความแตกต่างไปในทางที่ดีได้ ผมชื่นชมกับจิตวิญญานของ “ความเป็นครู” ของอาจารย์ทุกท่านที่มอ.ปัตตานี ยอมเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อมาทำงานให้กับสังคมที่นี่ อาจารย์หรือบุคลากรทุกท่านก็มีความยินดีที่ทำงานหนัก เพื่อต้องการสร้าง “อาวุธทางปัญญา” ให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้ลูกศิษย์

เชื่อว่าในอนาคตในไม่นานลูกศิษย์ทุกคนที่ผ่านการ craft ของอาจารย์ จะเป็นเฟืองจักรสำคัญในการพัฒนาพื้นที่นี้ สร้างบรรยากาศที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s