เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ – มอ. มนร. มอย. มรย. (ตอนที่ 1)

วันที่ 9 ธันวาคม 2554

เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ – มอ. มนร. มอย. มรย. (ตอนที่ 1)

เมื่อวานนี้ (8 ธันวาคม) ผู้บริหารของคณะมส. นำโดยคณบดีอาหวัง เดินทางไปเยือน 3 มหาวิทยาลัยตอนล่าง นั่นคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนทำ knowledge sharing ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยแรกที่มาถึงคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.)

 

1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการของจังหวัดนราธิวาส ครั้งแรกที่เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย เห็นสภาพอาคารใหม่ต่าง ๆ มากมาย แบ่งตามคณะวิชา ซึ่งขณะนี้ประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส คณะวิชาทั้งหมดไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดียวกัน แต่กระจายไปยังที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารงานอุดมศึกษาไทย ที่ได้รวมวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาสและมีการตั้งใหม่ก็มี เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัย คณะวิชาที่ไปเจรจาด้วยคือ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (general education)  ให้แก่คณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีนักศึกษาของคณะตนเอง สำหรับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะมส.และคณะศิลปะศาสตร์ มนร. มีดังนี้

-ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน

คงต้องยอมรับร่วมกันระหว่างมอ.และมนร.ว่า นักศึกษาที่รับเข้าเรียนที่เป็น input หลักอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย กระบวนการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นสิ่งที่น่าจะสามารถศึกษาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายละเอียดคงต้องพูดคุยกันต่อไป

-การทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกัน

ทั้งสองคณะยอมรับร่วมกันว่าจะมีการสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในลักษณะ collaborative research ในอนาคตอาจต้องหาแหล่งทุนจากข้างนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยร่วมกัน อาจมาจากสกว. วช. หรือหน่วยงานต่างประเทศ เช่น Asia Foundation, SEASREP, สถานทูตต่าง ๆ เป็นต้น

-เสวนาบัณฑิตศึกษา

คณะมส.เชิญชวนนักศึกษาจากมนร.เข้าร่วมการเสวนาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา ซึ่งขณะนี้คณะมส.จัดร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี อยู่แล้ว แต่ถ้ามีนักศึกษาจากมนร. เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ก็จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้มากขึ้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันพุธเวลา 13.00-15.00 น.

ร่วมนำเสนอ papers เข้าที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ

1. การจัดประชุมด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกอบไปด้วย มอ. มนร. มอย. มรย. ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม

2. คณะมส. ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสังคมวิทยาโดย Universiti Sultan Zainal Abidin จะจัดประชุมในเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งคณะมส.เป็นเจ้าภาพร่วม

3. คณะมส. ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง International Conference on Sustainable Development and Innovation  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ Sunway College กรุงกัวลาลัมเปอรฺ ซึ่งจัดโดย Universiti Utara Malaysia (UUM) ในเดือนมีนาคม 2556 โดยมีคณะมส. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วม   

กิจกรรมนักศึกษา

–          Arabic Inter-varsity Debate ที่ Universiti Malaya, Nilampuri โดยเชิญนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอาหรับเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ร่วมกับนักศึกษาคณะมส. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยและมาเลเซีย

–          กิจกรรมมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เชิญนักศึกษามนร.ส่งผลงานทางวิชาการ และนำเสนอในวันดังกล่าวด้วย

–          มนร. เชิญนักศึกษาจากวิชาเอกมลายู เข้าร่วมกิจกรรมการโต้วาทีที่ Putra Jaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว มนร. และม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

2. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มอย.)

หน่วยงานที่สองที่เดินทางไปเจรจาคือคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอย. ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารนำโดย ผศ.สุกรี หลังปูเต๊ะ ขณะนี้มีจำนวน 8 หลักสูตร ปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร

เมื่อเข้ามาในตัวอาคารคณะ เห็นป้ายประกาศโครงการสี่สัปดาห์สี่ภาษาในอาเซียน (อาหรับ มลายู อังกฤษ และไทย) เน้นความรู้ด้านภาษาให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่าง ๆ มีการรณรงค์ให้ช่วยกันสื่อสารภาษานั้น ๆ ในแต่ละสัปดาห์

ประเด็นที่มีการเจรจามีดังต่อไปนี้

-การลงนามความร่วมมือทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เห็นพ้องต้องกันว่าสุดท้ายแล้ว ต้องมีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เน้นเฉพาะคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์

-การทำวิจัยร่วมกันที่การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ASEAN Economic Community ขณะนี้โจทย์ใหญ่ที่แต่ละสถาบันต้องพยายามตอบ หรือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคือ ต้องสร้างบัณฑิตให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-การจัดการประชุมด้านสังคมศาสตร์ เน้นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-สร้างเครือข่าย StufPeace (Southern Thailand Universities for Peace) มอ.ปัตตานี มอ.หาดใหญ่ ม.หาดใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ทักษิณ ม.ราชภัฎยะลา

-มอย. แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มอย.กำลังดำเนินการขยายตัวของที่ปัตตานี เน้นด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งพยาบาล แพทย์ เป็นต้น โดยใช้ชื่อ Pattani Jaya

-การเปิดสอนด้าน ASEAN Studies  ซึ่งคณะมส.กำลังพิจารณาจะเปิดสอนวิชาโท ASEAN Studies  และนำเสนอรายวิชาโลกทัศน์อาเซียน เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมอย. สนใจเรื่องนี้ และอาจมีความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยกัน

 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (มรย.)

คณะผู้บริหารจากมส.เดินทางถึง มรย.เวลาสี่โมงกว่าแล้ว แต่ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มยร. ยังให้การต้อนรับอยู่ แม้ว่าจะเลยเวลามามากแล้วก็ตาม ประเด็นที่ทั้งสองให้ความสนใจร่วมกันคือ

  1. การร่วมกันทำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ ต้องพยายามชี้นำสังคม และให้ความช่วยเหลือสังคมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มากกว่าแค่ทำวิจัยแล้ว ไม่มีอะไรในเชิงรูปธรรม
  2.  คณะมส.มยร. และคณะมส.ของมอ. ต้องทำงานในลักษณะ Knowledge management ให้มากขึ้น อาศัยความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน
  3.    โครงการบัณฑิตเสวนา ก็มีการเชิญชวนเข้ามาร่วมด้วย4.      การจัดทำโครงการร่วมในการสร้างความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อรองรับ ASEAN Economic Community
  4. มยร. ให้คณะมส.มอ.พิจารณารับอาจารย์ของมยร. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์


สรุป

          การเดินทางการเยี่ยมเยียนทั้งสามสถาบันครั้งนี้ ถือว่าเป็นการพบปะ ทำความรู้จักกันครั้งแรก และคณบดีอาหวัง ยินดีที่จะเป็นแกนกลางในการประสานงานสร้างเครือข่ายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป และสุดท้ายจะต้องมีการพบปะประชุมพร้อมกันทั้งสี่สถาบันที่คณะมส. เพื่อนำไปสู่การลงนามร่วมกันต่อไป

 

บดินทร์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s