Collaboration with Malaysian Universities: HUSO Opens its Doors of Foreign Ties

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

Collaboration with Malaysian Universities: HUSO Opens its Doors of Foreign Ties

หากเราเอาความได้เปรียบด้านลักษณะทางกายภาพ สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนเรื่องลักษณะความเชื่อ ค่านิยม ภาษา และวัฒนธรรมอื่น ๆ แล้ว มอ.ปัตตานี โดยเฉพาะคณะมส. ซึ่งเป็นคณะที่เน้นการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ และภาษาต่าง ๆ ไม่ควรมองข้ามความสัมพันธ์กับมาเลเซียด้วยประการทั้งปวง วันนี้ผมขอเปิดประเด็นแนะนำมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาด้านระบบการศึกษาไปมากในช่วงสี่ห้าปีมานี้ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เท่าที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง จะเห็นได้ชัดเจนมากว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ทุ่มเทงบประมาณ ทรัยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาอย่างจริงจัง ขณะนี้ทุกรัฐมีมหาวิทยาลัยประจำรัฐกันหมดแล้ว อย่างน้อยมี Universiti Teknology MARA (UiTM) บางรัฐมีมากกว่ามหาวิทยาลัยเดียวก็มี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเอกชนที่รัฐบาลอนุมัติให้เปิดสอนเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเฉพาะทาง เช่น Multimedia University, Petronas University เป็นต้น สำหรับมหาวิทยาลัยที่ภาครัฐดูแล ส่วนใหญ่ยังเป็น comprehensive university โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเก่าแก่หลาย ๆ แห่ง เช่น Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangasaan Malaysia (UMK) หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย International Islamic University Malaysia (IIUM) มหาวิทยาลัยรัฐใหม่ ๆ รัฐบาลเน้นเฉพาะทางก็มี แต่ชื่อมหาวิทยาลัยยังเป็นชื่อกลาง ๆ อยู่ เช่น Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เน้นด้านการประกอบการ ธุรกิจ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) เน้นการผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ Universiti Utara Malaysia (UUM) เน้นด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น Universiti Teknologi Malaysia (UTM) เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Universiti Putra Malaysia (UPM) เดิมชื่อ Universiti Pertanian Universiti หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเอง ชื่อมหาวิทยาลัยใหม่ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อรัฐผนวกเข้ากับชื่อประเทศมาเลเซีย เช่น Universiti Malaysia Terangganu (UMT), Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), University Malaysia Pahang (UMP), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Malaysia Sarawak (UniMAS) เป็นต้น

อย่างที่ขึ้นต้นไว้แต่ตอนแรกแล้ว มอ.ปัตตานีตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทยมาเลเซียเท่าไหร่นัก ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตร ไม่ว่าจะไปทางชายแดนตากใบ สุไหงโก-ลก ด่านสะเดา หรือปาดังเบซาร์ ถือว่าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลเลย เมื่อเทียบกับการเดินทางไปประเทศอื่นในอาเซียน บางที่สามารถไปเช้าเย็นกลับได้เลย เช่น UUM หรือ UMK การทำกิจกรรมระหว่างสองฝ่ายก็ง่ายขึ้น ในหลาย ๆ โครงการหรือกิจกรรม นักศีกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งคิดว่าไม่สูงมากนัก เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของนักศึกษามอ. ขณะนี้มากที่สุด มหาวิทยาลัยในมาเลเซียส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสาร การเรียนการสอน แม้ว่าจะมีสำเนียงมาเลย์ติดมาบ้าง แต่ก็ยังถือว่าสื่อสารกันได้ แต่ส่วนใหญ่สื่อสารกันได้ดี ถึงดีมาก ซึ่งนักศึกษามอ.สามารถฝึกทักษะด้านนี้ได้ โดยไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเลย แค่ฝึกจากสถานการณ์จริงได้ทันที ค่าครองชีพส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากปัตตานีสักเท่าไหร่

ด้วยประการทั้งปวง คณะมส.กำลังพิจารณาที่จะจัดทำหลักสูตรร่วมในลักษณะ 2+2 หรือ 3+1 แล้วแต่ความเหมาะสมตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และของคณะมส.เราเองด้วย ขณะนี้คณะมส.มีหลักสูตรจีนนานาชาติร่วมกับ Yunan University แล้ว และทำได้แล้วด้วย แล้วกับมาเลเซียทำไมเราจะทำไม่ได้ นี่คือเป็นข้อท้าทายใหม่ของคณะมส.ด้วย

 

ดีน พีเอสยู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s