อีกสองปีที่เหลือจะทำอะไรต่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

อีกสองปีที่เหลือจะทำอะไรต่อไป

ผมได้เข้าช่วยงานที่คณะเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว เริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณบดีให้ดูแลกิจการด้านวิเทศสัมพันธ์ บริการวิชาการและชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาวันนี้วันแวลารวดเร็วมาก การทำงานที่นี่เกือบสองปีแล้ว และมีเวลาในการทำงานที่ตรงนี้อีกสองปี (2555-2556) วันนี้ผมได้นำเสนอผลงานในรอบสองปีที่ผ่านมา เพื่อรับการประเมินของคณบดีจากอธิการบดีในปลายเดือนนี้ พร้อมกันนั้น ผมได้จัดทำแผนงานสองปีข้างหน้าว่าจะพัฒนาอะไรอีกบ้าง จึงขอนำประเด็นที่ผมส่งไปมานำเสนอที่ตรงนี้ดังนี้

แผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการพิเศษในอีก 2 ปีข้างหน้า

ด้านวิเทศสัมพันธ์

1.      ผลักดันและสนับสนุน “โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งความร่วมมือต่างประเทศ” ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

จากที่ประชุมคณะกรรมการคณะเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 เห็นชอบให้แต่ละภาควิชาจัดทำโครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งความร่วมมือต่างประเทศ โดยกรอบของฝ่ายกิจการพิเศษจะกำกับดูแลดังนี้

 • ให้ความช่วยเหลือภาควิชา โดยเฉพาะภาควิชาที่ยังไม่มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมาก่อน ทำการเจรจากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามกรอบของแต่ละภาควิชาต้องการ
 • บรรจุให้เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีของภาควิชา
 • บรรจุในแผนเงินรายได้คณะในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ต่อไป
 • ผลักดันให้มี MOU กับมหาวิทยาลัยใหม่ หรือเร่งดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยที่มี MOU อยู่แล้วให้มีกิจกรรมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

2.     ประสานงานโครงการ Study Abroad Program (SAP) ให้เป็นจริงอย่างน้อย 2-3 แห่ง เพื่อทำเป็นต้นแบบสำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป โดยจะพยายามให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด ซึ่งเน้นมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสลาม เพราะเป็นประเทศที่ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยมาก เพราะโดยเงื่อนไขของ SAP นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังต้นสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด้วย

3.      การจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง

หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการหาคู่เจรจากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ 2 ปี เชื่อได้ว่ามีมหาวิทยาลัยที่ได้ไปเจรจาเหล่านั้น สนใจที่การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ (International Conference) เน้นประเด็นที่คณะฯ มีความชำนาญ เช่น ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

4.      เปิดการเจรจากับมหาวิทยาลัยใหม่ที่ยังไม่มี MOU

ผลักดันให้มี MOU กับมหาวิทยาลัยใหม่ ที่ยังไม่เคยมีความร่วมมือกันมาก่อน โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยในเขตปกครองพิเศษ Ningxia ประเทศจีน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเน้นความร่วมมือด้านภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และด้านสังคมศาสตร์ นอกจากนี้แล้วจะเร่งดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยที่มี MOU อยู่แล้วให้มีกิจกรรมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ด้านบริการวิชาการและชุมชน

 1. ปรับรูปแบบการทำงานในงานบริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 2. สร้างความร่วมมือกับชุมชนมากยิ่งขึ้น ศึกษาว่าชุมชนมีความคาดหวังให้คณะช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะการบริการวิชาการ
 3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริการวิชการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
 4. จัดรูปแบบโครงการบริการวิชการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ต้องการให้คณะจัดโครงการบริการวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ หรือเรื่องการจัดการ
 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้นำผลงานการบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการไปต่อยอดในเชิงวิจัย ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในตัวบ่งชี้ของสมศ. และสกอ. โดยประสานงานผ่านคณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนของคณะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความเสถียรมากยิ่ง รองรับกับการขยายตัวของการใช้งานของอินเทอร์เน็ตของคณะ ทั้งระบบ LAN, wi-fi, และแม่ข่ายต่าง ๆ
 2. เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบการบริหารในอนาคต ระบบประกันคุณภาพ ที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลในหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน และสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปี
 3. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพดีขึ้น โยกย้ายเครื่องที่ใช้งานเกินกว่า 7 ปีออกไปจากระบบ และจัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทน
 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอต่อการใช้งานในคณะ ทั้งระบบการบริหาร และระบบวิชาการ

 ดีน พีเอสยู

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s