ความร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลี

การเปิดสอนภาษาเกาหลีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มมาตั้งแต่ปี 2529 โดยเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี และต่อมาในปี 2542 ได้เปิดวิชาเอกภาษาเกาหลี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนักศึกษาวิชาเอกและโทภาษาเกาหลี ได้ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนหนึ่ง ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน สิ่งหนึ่งที่เราชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรภาคภูมิใจร่วมกันคือ มีบริษัทเอกชนที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศเกาหลี ได้มาเยือนคณะฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อมามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 2 และบริษัทสัญญารับเข้าทำงาน เมื่อจบการศึกษาออกไป พร้อมกับได้แจ้งให้เราทราบว่า นักศึกษาเอกภาษาเกาหลีที่นี่ มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีอยู่ในระดับดีมาก และที่สำคัญ นักศึกษาที่จบจากที่นี่มีความอดทน อดกลั้นในการทำงาน ซึ่งเป็นคำบอกเล่าจากเจ้าหน้ัาที่จากประเทศเกาหลี

คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิเกาหลี หรือ Korea Foundation และสถานทูตเกาหลีที่กรุงเทพมหานคร ความช่วยเหลือปรากฎออกมาในรุปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การส่งอาจารย์มาช่วยสอน การรับนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่เกาหลี่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่แผนกวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้เป็นอย่างดี

ล่าสุดเมื่อวัีนที่ 7 ตุลาคม 2554 คณะฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีใ้ห้มีการจัดประชุมระดมสมองด้านการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนภาษาเกาหลีในระดับประถมและมัธยมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนต่าง  ๆ ทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 30 โรงได้เปิดสอนภาษาเกาหลีแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดระบบหลักสูตร การจัดจ้างอัตรากำลัง รวมทั้งสื่อการสอนที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนด้านนี้ ที่ชัดเจนและเป็นระบบ คณะฯ จึงได้เิิชิญผู้เีกี่ยวข้องเช่น ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษาขั้นพี้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูที่สอนภาษาเกาหลี ตลอดจนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.คณิตา นิจรัลกุล จากวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันประชุมหารือร่วมกัน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

ที่ประชุมได้มอบความไว้วางใจให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี เป็นประธานในการจัดทำหลักสูตรทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาของไทย คือ ผศ.ดร.ปริศว์ ยิ้นเสน และให้คณะฯ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศเกาหลี เพื่อขอรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเอกสาร ตำรา สื่อการเรียนการสอน และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของการเรียนการสอนในประเทศไทยต่อไป

ขณะเดียวกัน ขณะนี้ มูลนิธิเกาหลีให้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีมาสอนที่คณะฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ DR. Kim Gyu-Sik โดยทางมูลนิธิฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้่จ่ายทั้งหมด

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s